«ԽՈԿԱՄ» (ՀԵՂԻՆԱԿ` ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՎՐԴ. ԿՌԱՆԵԱՆ)

2010-ին Պէյրութի մէջ լոյս տեսաւ լիբանանահայ հրապարակագիր, խմբագիր, բառարանագէտ, գրաբարագէտ եւ դաստիարակ Անդրանիկ վրդ. Կռանեանի «Խոկամ» խորագրեալ գրքոյկը, որ կը բաղկանայ 112 էջերէ եւ կ՛ընդգրկէ 41 խոհական բնոյթ կրող նիւթեր:

Ըստ հեղինակին, սոյն գրքոյկը կը պատկանի գրական ո՛չ մէկ սեռի, այլ կը բացայայտէ բազմաբնոյթ եւ բազմերանգ մտածումներ, զորս հեղինակը քաղած է կեանքէն եւ իր անմիջական շրջապատէն եւ հիմնաւորած զանոնք` փորձառական ճշմարտութեամբ: Այլ խօսքով «Խոկամ» խորագրեալ գրքոյկը կը բովանդակէ գերազանցապէս բարոյական սկզբունքներ, որոնց հանգուցակէտը կը հանդիսանան Աւետարանի պատուէրները: Ահա թէ ինչո՛ւ հեղինակը կ՛ըսէ, թէ սոյն գրքոյկը կը յանձնէ տպագրութեան, որպէսզի բոլոր ընթերցողները փնտռեն եւ գտնեն զայն եւ զուարթանան անոր աստուածաշնորհ լոյսով:

Այս յղացքով, հայր Անդրանիկ Կռանեան հաւատաւոր այն եկեղեցականն է, որ երկար տարիներ կենսաւորած է իր կեանքը քրիստոնէական ամրակուռ հաւատքով եւ քարոզած Քրիստոսի սէրը` անխառն ոգեւորութեամբ:

Հայր Անդրանիկ Կռանեանի «Խոկամ» խորագրեալ գրքոյկը քարոզագիրք մը չէ բառին ընթացիկ առումով, այլ խոհական ապրումներու համադրոյթ մըն է, որ շարահարուած է բարոյալից դրուագներու տրամաբանական դասաւորումով:

Անկախ իրենց կրօնաբոյր հանգամանքէն, հեղինակին «Խոհ»երը ունին իմաստասիրական խորք եւ յղացք: Անոնք հոգեւոր ուղեցոյցներ են, որոնք ցոյց կու տան կեանքի բարի եւ չար, դրական եւ ժխտական կողմերը եւ կը լուսաւորեն մեր մեղսապարտ հոգին` իրենց ոգեղինաշունչ պատգամներով: Զարթուցիչ ժամացոյցի մը նման կը պահեն արթուն եւ զգաստ մեր հոգեկան աշխարհը` խաբէութեան մարտահրաւէրներուն դիմաց:

Խոհապաշտ հեղինակ մըն է հայր Անդրանիկ Կռանեան, որ Ռոտենի «Խորհողը» մարմնաւորող արձանին ներկայութեան, կը սիրէ խորաչափել բնութեան եւ իրերու լուսաւոր եւ ստուերոտ երեւոյթները: Հին Յունաստանի իմաստասէրներուն նման, ի՛նք եւս կը սիրէ քննարկել վերացական գաղափարները` ըստ էութեան:

Այս յղացքով, հեղինակը հարց կու տայ, թէ ի՞նչ է ազատութիւնը: Կ՛ըսէ, թէ մարդիկ իրաւունք ունին վայելելու ազատութիւնը` մինչեւ որոշ սահման մը միայն, ուրկէ անդին չեն կրնար բռնաբարել զայն:

Կ՛ըսէ, թէ Աստուած իմաստութիւն շնորհեց մարդ արարածին, բայց հիմնական հարցը այն է, որ մարդիկ իրենց առօրեայ գործունէութեան ընթացքին ի՞նչ չափով կը գործեն աստուածային պատուէրներուն հաճելի արարքներ:

Հեղինակը կ՛ըսէ, թէ հարկ է նախ օգնութեան ձեռք երկարել կարօտեալին, ապա հարց տալ անոր, թէ ի՞նչ համայնքի կամ ազգի կը պատկանի ան:

Արդարեւ, պարզութիւնը, անկեղծութիւնը եւ անսեթեւեթ լեզուն կը կազմեն հիմնական գիծերը հայր Անդրանիկ Կռանեանի գրական խառնուածքին:

Ան գիտէ ամէնէն բարդ հարցերն անգամ իրենց պարզագոյն իմաստին վերածելու գաղտնիքը: Ահա թէ ինչո՛ւ իր արծարծած նիւթերը կը թուին ըլլալ հաճելի եւ շահեկան, ինչպէս` «Խոկամ» գրքոյկը բովանդակող 41 «Խոհ»երը, ուր հեղինակը հասկնալի կերպով կը ներկայացնէ, թէ ի՛նչ են հանճարը, երջանկութիւնը, առողջութիւնը եւ մարդկային կեանքը իմաստաւորող երկնային իմացումները:

ՅԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Ապրիլ 2011
Պէյրութ

Share this Article
CATEGORIES