«Ազդակ»-ի Արաբերէն Կայքէջի Այս Ամսուան Պատկերը

Մարտ ամս­ուան ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, անոնց վե­րա­բե­րող վեր­լու­ծա­կան գրու­թիւն­ներն ու անդ­րա­դարձ­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ հայ­կա­կան տար­բեր հար­ցե­րու մա­սին օտար մտա­ւո­րա­կան­նե­րու կար­ծիքն ու տե­սա­կէ­տը տեղ գտած են «Ազ­դակ»-ի արա­բե­րէն կայ­քէ­ջին մէջ:

Ար­դա­րեւ, լու­րե­րու կար­գին կը կար­դանք Եգիպ­տո­սի եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ մշա­կու­թա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն, Գա­հի­րէի մէջ Հա­յաս­տա­նի
դես­պա­նին կող­մէ տրուած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն եւ ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րուն, Իրա­նի մէջ հայ եր­կու երես­փո­խան­նե­րու` Կա­րէն Խան­լար­եա­նի եւ Ռո­պերթ Բեգ­լար­եա­նի երես­փո­խան ընտ­րու­թեան մա­սին: Ղպտի­նե­րու հո­գե­ւոր գե­րա­գոյն պետ Շնո­տա Գ. պա­պի յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ այս առի­թով Արամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սին կող­մէ ու­ղարկ­ուած ցա­ւակ­ցա­գի­րը, Կար­սի բեր­դի խղճա­լի վի­ճա­կը, յատ­կա­պէս վեր­ջին շրջա­նին հոն ար­ձա­նագր­ուած աւե­րում­նե­րէն ետք, Գեր­ման­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց
նա­խա­րա­րին Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ այ­ցե­լու­թիւնը իրենց տե­ղը կը գրա­ւեն լրատ­ուա­կան բա­ժի­նին մէջ: Կը կար­դանք նա­եւ ՀՅԴ Լի­բա­նա­նի
Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէ­ին տրուած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րող տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան սփիւռ­քի
նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ վիրչ­ուըլ թան­գա­րա­նի հաս­տա­տու­մը, ինչ­պէս նա­եւ մի­ջազ­գա­յին լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րուն կող­մէ հնչած ահա­զանգ­նե­րը` Թուրք­իոյ մէջ խօս­քի ազա­տու­թեան բա­ցա­կա­յու­թեան մա­սին:

«Կի­զա­կէտ» բա­ժի­նին մէջ կը կար­դանք Գա­հի­րէի եւ Քուէյ­թի մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւն­նե­րուն հա­կազ­դե­ցու­թիւնն ու անոնց կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւնը` Խո­ջալ­ուի եւ Սում­կա­յի­թի դէպ­քե­րուն վե­րա­բեր­եալ ազր­պէյ­ճա­նա­կան մա­մու­լին մէջ շրջան ըրած խե­ղա­թիւր­ուած
լրա­տուու­թեան մա­սին: Անդ­րա­դարձ կա­տար­ուած է Ֆրան­սա­յի նա­խա­գա­հին յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն` Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան հեր­քու­մը
քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծին վե­րա­բեր­եալ, Սիւ­զան Խար­տալ­եա­նի «Տա­տի­կիս դաջո­ւածք­նե­րը» ժա­պա­ւէ­նին Թուրք­իոյ մէջ ցու­ցադ­րու­թեան,
Գեր­մա­նա­կան մարդ­կա­յին ու հա­մե­րաշ­խու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան կող­մէ Թուրք­իոյ վար­չա­պետ Ռե­ճեփ Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի մրցա­նակ տա­լէ հրա­ժա­րու­մին, Թուրք­իոյ բան­տե­րուն մէջ տի­րող խայ­տա­ռա­կու­թեան մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն եւ այլն:

Հայ­կա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րող բա­ժի­նով կը կար­դանք Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պած ցոյ­ցին ըն­թաց­քին դե­րա­սան Ճորճ Քլունիի ձեր­բա­կա­լու­թեան, ինչ­պէս նա­եւ Թուրք­իոյ մէջ հա­կա­հայ «Մեծ խաղ» ֆիլ­մա­շա­րի ցու­ցադ­րու­թեան եւ «Քա­սիուն» թեր­թին մէջ լոյս տե­սած յօդ­ուա­ծի մը մա­սին, որ կ՛անդ­րա­դառ­նայ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ար­հա­ւիր­քը ապ­րած կնոջ մը:

Մշա­կու­թա­յին եւ գրա­կան բա­ժի­նով տեղ գտած է անդ­րա­դարձ մը Լի­բա­նա­նի մէջ Րաֆ­ֆի Թո­քաթլ­եա­նի ցու­ցա­հան­դէ­սին եւ ար­ուես­տին մա­սին, Պերճ Ֆազլ­եա­նի հետ «Ախ­պար» օրա­թեր­թի կա­տա­րած հար­ցազ­րոյ­ցը, Չա­րեն­ցի ծննդեան 115-ամ­եա­կին նուիր­ուած նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, Սիլ­վա Կա­պու­տիկ­եա­նին բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րուն թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րը:

Կայ­քէ­ջին վրայ թարգ­մա­նա­բար կամ տար­բեր թեր­թե­րէ քաղ­ուա­ծա­բար տեղ գտած են նա­եւ տար­բեր բնոյ­թի յօդ­ուած­ներ, լրա­տուու­թիւն­ներ, որոնք հե­տաքրք­րու­թեամբ կ՛ըն­թերց­ուին յատ­կա­պէս արաբ ըն­թեր­ցո­ղին կող­մէ:

http://www.aztagarabic.com/

Share this Article
CATEGORIES