Թուրքիոյ Քրիստոնեայ Փոքրամասնութեանց Իրաւանց Բանաձեւը 43 Թեր Եւ 1 Դէմ Քուէով Վաւերացուեցաւ

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Մէ­կի դէմ 43 ձայ­նի տարբերութեամբ, Ա.Մ.Ն. Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թեանց յանձ­նա­խում­բը, Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան լի­ա­զօ­րու­թիւն շնոր­հեց Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թե­նէն պա­հան­ջե­լու, որ Թուրք­իոյ տա­րած­քին, քրիս­տոն­եա­նե­րու պատ­կա­նող եկե­ղե­ցի­ներ վե­րա­դարձ­ուին իրենց տէ­րե­րուն:

Յա­ւել­եալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մար, կա­րե­լի է դի­մել Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կի կայ­քէ­ջին` www.anca.org/return:

Share this Article
CATEGORIES