ՈՂՆԱՅԱՐԻ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄ ՄԸ ԿՐՆԱՅ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏԵԼ ՎՆԱՍՈՒԱԾ ՈՂՆԱՅԱՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՇՆՉԱՌՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՒԱՆԴՆԵՐՈՒՆ ՇՆՉԱՌՈՒԹԻՒՆԸ

Յուլիսի կէսերուն ամերիկացի խումբ մը մասնագէտներ մուկերու վնասուած ողնայարին մէջ ջիղերու բջիջներու պատուաստում կատարելով` յաջողած են վերահաստատել անոնց շնչառութիւնը` նկատի ունենալով, որ վնասուած ողնայարը պատճառ դարձած էր, որպէսզի անոնք շնչեն օդափոխիչ սարքերով:

Մասնագէտները բացատրած են, թէ ողնայարին վիզէն անցնող բաժինին մէջ յառաջացած վնասը կրնայ կասեցնել այդտեղի ջիղերուն միջոցով ստոծանիին ղրկուած հրահանգները, որոնք կը հակակշռեն անոր շարժումները:

Ստոծանին մկանի ա՛յն խաւն է, որ թոքերը կը բաժնէ ստամոքսէն: Այսուհանադերձ,  ստոծանիին շարժումներուն կասեցուիլը անկարելի կը դարձնէ շնչառութիւնը եւ անհրաժեշտութիւն կը ստեղծէ օդափոխիչ  սարքերու գործածութեան` շնչառութիւնը բարելաւելու նպատակով:

ՋԻՂԵՐՈՒ ԲՋԻՋՆԵՐՈՒ ԿԱՄՈ՞ՒՐՋ…

Ծանօթ է արդէն, որ վնասուած ողնայարը կարելի չէ դարմանել: Տարբեր արկածներու պատճառով անդամալուծուած ձեռքեր եւ կամ ոտքեր ունեցող կարգ մը մարդոց պարագային, վնասուած անդամներուն մէջ ջիղերու բջիջներու պատուաստումը արդիւնաւէտ եղած է, սակայն նման տեսակի դարմանում մը սահմանափակ յաջողութիւն ունեցած է ողնայարին պարագային:

Մասնագէտները բացատրած են, թէ ողնայարին վնասուած բաժինը ատեն մը ետք կը սպիանայ,  ինչպէս նաեւ անոր մէջ կը կազմուին այնպիսի՛ յատուկ մասիկներ, որոնք կը կասեցնեն այնտեղ վնասուած ջիղերուն դարմանումի գործընթացը եւ, այդպիսիով, արգելք կը դառնան ջիղերուն միջեւ նոր կապերու հաստատման:

Ինչ կը վերաբերի նորագոյն ուսումնասիրութեան, մասնագէտները ջիղերու բջիջներու պատուաստում կատարած են օդափոխիչ սարքերով շնչող մուկերուն վնասուած ողնայարին մէջ: Նշեալ պատուաստումը ջիղերու բջիջներու կամուրջ մը կազմած է սպիացած բաժինին մէկ կողմէն միւսը` այդպիսով շրջանցելով սպիացած բաժինը:

Նշեալ պատուաստումին առընթեր, մասնագէտները ներարկած են բնախմոր մը, որ իր կարգին ոչնչացուցած է վնասուած բաժինին մէջ կազմուած եւ ջիղերու դարմանումի գործընթացը կասեցնող մասնիկները:

ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԹՈՒԼՑԱԾ ՄԿԱՆՆԵՐՈՒ
ՎԵՐԱՇԽՈՒԺԱՑՈՒՄ…

Երեք ամիս ետք մասնագէտները գտած են, թէ մուկերուն շնչառութիւնը բարելաւուած է 80-100 առ հարիւր համեմատութեամբ:

Նորագոյն ուսումնասիրութիւնը գլխաւորող ամերիկացի ջղաբանն Ճերի Սիլվըր ըսած է, թէ ջիղերու բջիջներու պատուաստումին առընթեր, ողնայարին մէջ ներարկուած բնախմորը նպաստած է, որպէսզի ջիղերուն բնաթելերը շրջանցեն վնասուած բաժինը եւ վերահաստատեն իրարու միջեւ եղած կապը:

Մասնագէտները հետամուտ են նման ուսումնասիրութիւն մը կատարելու նաեւ մարդոց վրայ եւ կը նախատեսեն, որ անոնց մօտ եւս կարելի կ՛ըլլայ ձեռք ձգել խոստմնալից արդիւնքներ:

Անոնք նախաձեռնած են նաեւ այլ ուսումնասիրութեան մը, որուն մէջ նկատի ունին ողնայարին վարի բաժինը, որուն վնասուիլը կրնայ պատճառ դառնալ միզապարկի մկաններուն թուլնալուն եւ այդ պատճառով ալ մարդիկ անկարող կ՛ըլլան մէզը զսպելու: Հետեւաբար մասնագէտները հետամուտ են ջիղերու բջիջներու պատուաստում կատարելու նաեւ ողնայարին վարի բաժինին վնասուած մասերուն մէջ` գտնելու համար, թէ որքանո՛վ անիկա կրնայ նպաստել միզապարկին մկաններուն վերաշխուժացման:

 

ՅԱՏՈՒԿ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹԵԱՄԲ ԼՈՒԾՈՅԹ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
ՍՐՍԿՈՑ ՄԸ ԿՐՆԱՅ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԵԱՄԲ ՁԵՐԲԱԶԱՏԵԼ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՄԱՆՐԷՆԵՐԷՆ

Յուլիսի սկիզբը ամերիկացի խումբ մը մասնագէտներ պատրաստած են այնպիսի՛ սրսկոց մը, որուն պարունակած լուծոյթը ուշագրաւ կերպով ոչնչացուցած է մարդկային մարմնին վնասակար եղող մանրէները:

Նշեալ լուծոյթը կարելի է սրսկել կերպասներու ու գորգերու, ինչպէս նաեւ կօշիկներու ու կերպընկալէ իրերու վրայ:

Նման բաղադրութեամբ սրսկոց մը կրնայ մեծ օգտակարութիւն ունենալ հիւանդանոցներուն` նկատի ունենալով, որ անոր պարունակած լուծոյթը կարողութիւնը ունի ոչնչացնելու մարդկային մարմնին վնասակար եղող այնպիսի՛ մանրէներ, որոնք հիւանդութիւններ կը յառաջացնեն անոնց մօտ:

Մասնագէտները նշեալ լուծոյթին վրայ կատարած փորձարկումներէն գտած են, թէ անիկա չէ տարբաղադրուած նոյնիսկ կերպասները քանի մը անգամ տաք ջուրով լուալէն ետք, ինչպէս նաեւ` գորգերն ու կերպընկալէ իրերը քանիցս մաքրադեղով խառնուած ջուրով սրբելէն եւ կամ լուալէն ետք:

Սրսկոցին վրայ կատարուած այլ փորձարկում մը ցոյց տուած է, թէ անոր մէկ անգամ գործածութիւնը արդէն իսկ բաւարար է, որպէսզի կասեցուի մինչեւ երեսունեօթը աստիճան սելսիուսի հասնող ջերմաստիճաններու մէջ ապրող մանրէներուն աճը:

ՇԱՏ ԱՒԵԼԻ ԱԶԴԵՑԻԿ ՈՒ ԱՆՎՆԱՍ

Միացեալ Նահանգներու մէջ առողջապահական հարցաթերթիկներէ ձեռք ձգուած վիճակագրական տուեալներուն համաձայն, հիւանդանոց մտած իւրաքանչիւր քսան հոգիէն մէկը, իր ունեցած հիւանդութեան առընթեր, կը հիւանդանայ նաեւ վնասակար մանրէներէն վարակուելով:

Տարրալուծարանի զգեստներն ու համազգեստները, ինչպէս նաեւ ձեռնոցները, մահճակալներուն ծածկոցներն ու մաքրութեան լաթերը ծանօթ են իբրեւ հիւանդանոցներուն մէջ վնասակար մանրէներու աճին ու տարածման նպաստող:

Սրսկոցին բաղադրութիւնը պատրաստող ամերիկացի մասնագէտ տոքթ. Ճէյսըն Լոքլին նշած է, թէ մարդիկ նման վնասակար մանրէներէ վարակուելու վտանգին հակամէտ են ո՛չ միայն հիւանդանոցներու եւ կամ առողջապահական կեդրոններու մէջ, այլ նաեւ` պանդոկներու ու բնակարաններու մէջ, մասնաւորաբար երբ մաքրութիւնն ու ուտելիքներու ծրարումը անհրաժեշտ պատշաճութեամբ տեղի չեն ունենար:

Թէեւ գոյութիւն ունին տարբեր տեսակի մանրէասպան արտադրութիւններ, սակայն բոլորը ազդեցիկ չեն, ինչպէս նաեւ անոնց ազդեցութիւնը կրնայ անհետանալ քանի մը անգամ տուեալ իրը տաք ջուրով եւ կամ մաքրադեղով խառնուած ջուրով լուալէն ետք: Նման արտադրութիւններ յաճախ կը պարունակեն նաեւ բաղկացուցիչներ, որոնք վնասակար են մարդոց:

Միւս կողմէ, սակայն, տոքթ. Լոքլինին պատրաստած սրսկոցին պարունակած լուծոյթը շատ աւելի ազդեցիկ է, ինչպէս նաեւ անոր բաղկացուցիչները չեն վնասեր մարդոց առողջութեան:

 

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՆՈՐ ՄԻՋՈՑ ՄԸ ԿՐՆԱՅ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ ՄԱՐՄՆԻՆ
ՎՆԱՍՈՒԱԾ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ ՅՕԴԵՐԸ ԱՆՇԱՐԺ ՊԱՀՈՂ ԳԱՃԵՐԸ

Վերջերս սկովտիացի վիրաբուժ փրոֆ. Կորտոն Մաքէյ յաջողած է գտնել վիրաբուժական այնպիսի՛ միջոց մը, որ կրցած է որոշ չափով փոխարինել մարդոց վնասուած ձեռքերուն եւ կամ ոտքերուն յօդերը անշարժ պահող գաճերուն գործածութիւնը:

Փրոֆ. Մաքէյ վիրաբուժութեան միջոցով ձեռքերուն եւ կամ ոտքերուն յօդերուն վրայ տեղադրած է երիզի նմանող շատ փոքր կտոր մը, որ իբրեւ նեցուկ ծառայած է այդ յօդերը իրարու միացնող վնասուած յօդակապերուն: Այսուհանդերձ, երիզի նմանող այդ կտորը նպաստած է, որպէսզի մարդիկ կարենան շարժել յօդերը եւ միեւնոյն ատեն պաշտպանած է վնասուած յօդակապերը, մինչեւ որ անոնք ամբողջութեամբ դրամանուած են եւ վերագտած են իրենց ճկունութիւնն ու դիւրաթեքութիւնը:

Անշուշտ նշեալ միջոցը կարելի չէ կիրարկել բոլոր տեսակի վնասուած յօդերուն պարագային:

Ծանօթ է արդէն, որ գաճերը ամիսներ շարունակ անշարժ կը պահեն վնասուած անդամները, ինչ որ կը յոգնեցնէ ու կը տկարացնէ մկանները: Նման երեւոյթ մը անհրաժեշտութիւն կը ստեղծէ վնասուած անդամին ապաքինումէն ետք յատուկ մարզանքներու կիրարկման, որպէսզի մկանները վերագտնեն իրենց աշխուժութիւնը:

Նաեւ գաճով ծածկուած մորթը ժամանակի ընթացքին բաւարար օդ չառնելով` կրնայ կարմրիլ, քերուըտիլ ու բորբոքիլ, ինչպէս նաեւ տեղ տեղ վէրքեր կրնան յառաջանալ անոր վրայ:

Փրոֆ. Մաքէյի համաձայն, նման վիրաբուժական միջոցով մը վնասուած յօդակապերուն ապաքինումը շատ աւելի արագօրէն տեղի կ՛ունենայ, ինչպէս նաեւ յօդերը երկար ատեն անշարժ վիճակի մէջ չեն մնար: Գաճերը փոխարինող նշեալ միջոցը շատ աւելի հանգստաւէտ է հիւանդներուն համար` նկատի ունենալով, որ անոր մէջ գոյութիւն չունին գաճերուն ստեղծած անպատեհութիւնները:

Փրոֆ. Մաքէյ նշած է, թէ վնասուած յօդակապերը դարմանող այս նոր միջոցը ուշադրութիւնը գրաւած է գլխաւորաբար մարզիկներուն, որոնք յաճախ շաբաթներ շարունակ չեն կրցած որեւէ մարմնամարզ կիրարկել` իրենց վնասուած յօդակապին դարմանումին համար գաճի մէջ առնուած անդամին ամբողջական անշարժացման պատճառով, ինչ որ յաճախ պատճառ դարձած է երկար ատեն սպասուած մրցումներու ստիպողաբար չմասնակցելու: Այսուհանդերձ, վնասուած յօդակապերուն առանց գաճի տրուած դարմանումը նպաստած է, որպէսզի տակաւին ապաքինման հանգրուանի մէջ եղող մարզիկներ կարենան որոշ շարժումներ ընել եւ ամբողջութեամբ չզրկուին իրենց փորձերէն:

ՇԱՏ ԱՒԵԼԻ ՀԱՆԳՍՏԱՒԷՏ…

Ցարդ փրոֆ. Մաքէյ վնասուած յօդակապերը առանց գաճի դարմանող միջոցը կիրարկած է Բրիտանիոյ մէջ ապրող քսան հոգիի վրայ, ինչպէս նաեւ` Միացեալ Նահանգներու մէջ ապրող մարզիկներու վրայ` գործակցելով այս վերջիններուն առողջական վիճակով զբաղող մասնագէտներուն հետ:

Մասնագէտներ վնասուած յօդակապեր ունեցող ձեռքերը կամ ոտքերը գաճով կը ծածկեն, որպէսզի յօդերը անշարժ մնան եւ յօդակապերուն հիւսկէնները յաւելեալ չքաշուին որեւէ անուշադիր շարժում կատարած ատեն:

Սակայն նորագոյն միջոցով յօդերուն վրայ տեղադրուած երիզի նմանող փոքր կտորը կը կասեցնէ յօդակապերուն հիւսկէններուն յաւելեալ քաշուիլը` միեւնոյն ատեն թոյլատրելով յօդերուն շարժիլը` առանց վնասելու յօդակապերուն:

 

ՆՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՏՈՒԱՍՏ ՄԸ ԿԸ ԿԱՍԵՑՆԷ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ
ՔԱՂՑԿԵՂՆԵՐՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Վերջերս ամերիկեան «Մայօ Քլինքի»ի խումբ մը մասնագէտներ յաջողած են պատրաստել այնպիսի՛ պատուաստ մը, որ կրնայ կասեցնել տարբեր տեսակի քաղցկեղներու զարգացման գործընթացը: Նշեալ պատուաստը այնպիսի ձեւով կ՛աշխուժացնէ մարմնին բնական պաշտպանութեան համակարգին աշխատանքը, որ այս վերջինը ո՛չ միայն «կը գտնէ» քաղցկեղի վերածուած բջիջները, այլ նաեւ կ՛ոչնչացնէ զանոնք:

Մարմնին բնական պաշտպանութեան համակարգը սովորաբար «չի նկատեր» քաղցկեղի վերածուած բջիջները: Այսուհանդերձ, նորագոյն պատուաստը կարելի դարձուցած է, որ նշեալ համակարգը «ճանչնայ» քաղցկեղի վերածուած բջիջները եւ յարձակի անոնց վրայ` առանց վնասելու առողջ բջիջներուն եւ կամ ժխտական ծանր ազդեցութիւններ ունենալու մարդոց առողջութեան վրայ:

Մասնագէտները նշած են, որ թէեւ նման պատուաստ մը չի կրնար ամբողջութեամբ դարմանել քաղցկեղը, սակայն անոնք հաւանական գտած են, որ անիկա կրնայ յամրընթաց հիւանդութիւն յառաջացնող ուռի մը վերածել քաղցկեղի վերածուած ուռը` առանց ծանր հետեւանքներ ունենալու մարդոց առողջութեան վրայ:

Մասնագէտներուն համաձայն, նշեալ պատուաստին ներարկումը կրնայ երկարաձգել քաղցկեղէ տառապողներուն կեանքը` հակակշիռի տակ պահելով քաղցկեղին զարգացումը:

Ցարդ մասնագէտները նշեալ պատուաստը փորձարկած են մուկերու վրայ եւ անոնցմէ ձեռք ձգուած խոստմնալից արդիւնքները մղած են, որ անոնք նման փորձարկումներու նախաձեռնեն նաեւ մարդոց վրայ:

Մասնագէտները հետամուտ են պատուաստը փորձարկելու գլխաւորաբար շագանագեղձին, թոքերուն ու ուղեղին մէջ վերածուած մահացու տեսակի ուռերուն վրայ:

Բժշկագիտական էջը պատրաստեց՝
ՍԻՐՈՒՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

(Օգտագործուած աղբիւրներ`
«ՊԻ.ՊԻ.ՍԻ» եւ «ԵՐԿՒՐ»)

Share this Article
CATEGORIES