Ողիմպիական 2012-ի Արուեստի Բաժնով Երկու Ոսկի Մետալ` Լիբանանը Ներկայացնող Երկու Արուեստագէտներու

Լոն­տո­նի մէջ կա­յա­ցած Ողիմպ­ի­ա­կան խա­ղե­րուն զու­գա­հեռ ար­ուես­տի բա­ժի­նով լի­բա­նա­նա­հայ Լե­նա Քե­լեք­եան եւ Յա­կոբ Սու­լահ­եան
տի­րա­ցան ոս­կի մե­տալ­նե­րու:

Լոն­տո­նի մէջ կա­յա­ցած Ողիմպ­ի­ա­կա­նի ըն­թաց­քին մար­զա­կան խա­ղե­րուն կող­քին` մշա­կու­թա­յին գոր­ծու­նէ­ու­թեան ծի­րին մէջ մի­ջազ­գա­յին մրցում մը կա­տար­ուած էր «Ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան քա­ղաք­նե­րու հա­ւա­քա­ծոյ» ան­ուան տակ, Մրցու­մին նիւթն էր «Չի­նաս­տա­նի հսկայ պատն ու Թէյմզ գե­տը կը գիր­կընդ­խառ­նեն աշ­խար­հը», որ կ՛ակ­նար­կէ Ողիմպ­ի­ա­կա­նը Պէյ­ճին­կէն Լոն­տոն փո­խանց­ման երե­ւոյ­թին:

Աւե­լի քան 15 հա­զար ար­ուես­տի գոր­ծե­րէն ընտր­ուած էր միայն 500 գործ, որոնք օգոս­տոս 1-7 ցու­ցադր­ուած են «Պար­պի­քան կեդ­րոն»-ին մէջ: Ցու­ցա­հան­դէ­սին բաց­ման հան­դի­սու­թեան յա­ջոր­դած էր կա­լա ընթ­րիք մը, ուր խօսք առած էին Ողիմպ­ի­ա­կա­նի մի­ջազ­գա­յին յանձ­նա­խում­բի
ատե­նա­պետ Ժաք Ռոկ եւ Լոն­տո­նի քա­ղա­քա­պետ Պո­րիս Ճոնզն, ինչ­պէս նա­եւ Անգլ­ի­ա­կան ար­տա­քին գոր­ծե­րու գրա­սեն­եա­կի  տե­ղա­կալ Լորտ Հաուուլ եւ Ողիմպ­ի­ա­կա­նի մի­ջազ­գա­յին յանձ­նա­խում­բի կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Րամ­պիս եւ Անգլ­իոյ մէջ
Չի­նաս­տա­նի դես­պան Զի­աու­մինկ եւ այլն: Ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած էր նա­եւ գե­ղար­ուես­տա­կան սքան­չե­լի ներ­կա­յա­ցում, որուն իրենց մասն­կա­ցու­թիւնը բե­րած են հան­րա­ծա­նօթ երա­ժիշտ­ներ:

Քե­լեք­եան արա­բա­կան աշ­խար­հէն Լի­բա­նան­ցի առա­ջին ար­ուես­տա­գէտն է, որուն գոր­ծե­րը ընտր­ուած են եր­կու յա­ջոր­դա­կան
Ողիմպ­ի­ա­կան­նե­րու: Այս Ողիմպ­ի­ա­կա­նին ան կը տի­րա­նայ իր երկ­րորդ ոս­կի մե­տա­լին:

Հարկ է նշել, որ լի­բա­նա­նա­հայ այս ար­ուես­տա­գէտ­նե­րուն շնոր­հիւ անգլ­ի­ա­կան մա­մու­լը հե­տաքրք­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րած է արա­բա­կան
աշ­խար­հին նկատ­մամբ ընդ­հան­րա­պէս եւ Լի­բա­նա­նի մէջ ար­ուես­տի շարժ­ման զար­գաց­ման զարկ տա­լու գծով մաս­նա­ւո­րա­բար:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )