Վերամուտ. Աշակերտներու Յատուկ Ամսական

Արդեօք պիտի ուզէի՞ք, որ ձեզի ալ վճարէին դպրոց երթալու համար…:

Միացեալ նահանգներու Օհայօ նահանգին մէջ գոյութիւն ունի դպրոց մը, որ իր աշակերտներուն շաբաթական 30 տոլար կը վճարէ, որպէսզի անոնք ամբողջ շաբաթը դպրոց գան:

Նահանգին այդ աղքատ թաղամասին մէջ բազմաթիւ աշակերտներ, որոնք յաճախ ընտանեկան, ընկերային կամ դպրոցական դժուարութիւններ ունին, սովորութիւն ունին դպրոցէն յաճախ բացակայելու: Բացակայութեան դէմ պայքարելու համար դպրոցին պատասխանատուները 40 հազար տոլարի պիւտճէ մը յատկացուցած են աշակերտներուն վճարելու համար:

Ամէն շաբաթ աշակերտները կը ստանան մօտաւորապէս 20 տոլար, իսկ մնացածը դրամատունը իրենց յատուկ հաշիւի մը մէջ կը դրուի: Անոնք այդ հաշիւէն պիտի կարենան օգտուիլ, եթէ արժանանան դպրոցի վկայականին: Ըստ ուսումնասիրութիւններուն, այս լուծումը բարելաւումներ բերած է, դասերու ներկայ գտնուող աշակերտներուն թիւը 5 առ հարիւր աւելցած է:

Իսկ դուն ի՞նչ կը մտածես այս դրութեան մասին: Քեզի համար բնական կը թուի՞ աշակերտներուն վճարել, որպէսզի անոնք դպրոց գան:

 

Սափրիչին Ստիպողական Այցելութիւն

Չինական կառավարութիւնը շատ գոհ չէ մանուկներուն վրայ նորոյթին ունեցած մեծ ազդեցութենէն: Հետեւաբար, վերամուտէն սկսեալ, չինացի աշակերտներուն մազերը ուշադրութեամբ կը ստուգուին: Տնկուած մազեր, գոյներ կամ շատ երկար խոպոպներ արգիլուած են: Մանչերը պէտք է շատ կարճ մազեր ունենան, իսկ աղջիկները` քառակուսի կտրուած մազեր: Անշուշտ չինացի աշակերտները գոհ չեն այս որոշումէն, սակայն եթէ անոնք կ՛ուզեն իրենց ուսումը շարունակել, ստիպողականօրէն պէտք է սափրիչին այցելեն:

 

Կարճ Լուրեր

 

 

 

 

 

Ողիմպիական գիւղը: Լոնտոնի Ողիմպիական խաղերուն մասնակցող խումբերուն յատկացուած բնակավայրին` Ողիմպիական գիւղին մէջի բոլոր առարկաները աճուրդով ծախու դրուած են համացանցին վրայ: Սակայն չեն նշուած այդ առարկաները գործածած մարզիկներուն անունները: Ինչ կը վերաբերի յարկաբաժիններուն, անոնց մէկ մասը վարձու պիտի տրուի, իսկ միւս մասը ծախու պիտի դրուի: Այս ձեւով, Իսթ Վիլըճ կոչուած նոր թաղամաս մը պիտի յառաջանայ:

Հունգարիոյ մէջ: Ոստիկանութեան հրահանգ տրուած է կեցնել 14 տարեկանէն աւելի փոքր բոլոր այն աշակերտները, որոնք դասերուն չեն ներկայանար: Ոստիկանները զանոնք պիտի տանին, իրենց դպրոցի տնօրէնին մօտ եւ անոնց ծնողներուն լուր տան:

Պրազիլի մէջ: 13 տարեկան աշակերտուհի մը ֆէյսպուքի վրայ էջ մը ստեղծած է խօսելու համար իր դպրոցին մէջ տիրող վատ պայմաններուն մասին:

Անշուշտ անոր ընկերները եւ ուսուցիչները զայն քննադատած են, սակայն ան այդ ձեւով կրցած է քանի մը բաներ բարելաւել:

Քարիւղը մաքրելու համար: Ծովերուն մէջ նաւերէն թափած քարիւղը մաքրելու համար գիտնականները մտածած են գործածել… տուրմով շինուած դեղ մը: Բնական նիւթերով պատրաստուած այս իւրայատուկ դեղը «կը հալեցնէ» ջուրին մէջի քարիւղը:

Նուազ գէր աշակերտներ: Միացեալ Նահանգներու մէջ կատարուած է ուսումնասիրութիւն մը` 11,14 տարեկան 6300  աշակերտներու ծանրութեան վերաբերեալ: Մասնագէտները փաստած են, թէ վաճառելու մեքենաներուն մէջէն կազային ըմպելիներուն, տուրմերուն եւ չիփսերուն քանակը նուազեցնելը դրական ազդեցութիւն ունեցած էր: Աշակերտները նիհարցած էին: Հետեւաբար պէտք է այս ձեւով շարունակել…

Մեծ իրագործում: 44 տարեկան ֆրանսացի Ֆիլիփ Քրուազան մեծ գրաւ մը շահած է` հակառակ իր հաշմանդամ վիճակին. ան արկածի մը պատճառով կորսնցուցած էր իր երկու թեւերը եւ երկու ոտքերը: Սակայն, հակառակ ասոր, ան կրցած է լողալով իրարու միացնել 5 ցամաքամասերը: Մարզական իրագործումէ աւելի, ան կ՛ուզէր փաստել, թէ կարող եւ հաշմանդամ անձերու միջեւ տարբերութիւնները կրնան ջնջուիլ:

Քոալաներն ալ կը լողան: Աւստրալիոյ մէջ զբօսաշրջիկներ մեծ անակնկալի մը առջեւ գտնուած են, երբ անոնք քոալայի մը հանդիպած են` գետի մը մէջ լողալու ընթացքին: Ասիկա առաջին անգամն էր, որ մարդիկ կը տեսնէին այս անասունը լողալու ընթացքին: Քոալաները ճանչցուած են իբրեւ ջուրէն վախցող անասուններ: Անոնք կը նախընտրէին ջերմիի ծառերուն կառչած մնալ` այդ ծառերուն տերեւները ուտելով: Անոնք իրենց օրուան մեծ մասը (օրական 16 ժամ) այդ ծառերուն վրայ քնանալով կ՛անցընեն: Սակայն, ըստ երեւոյթին, այս քոալան կ՛ուզէր զովանալ եւ չէր վարանած ջուրին մէջ սուզուելէ:

Ճամբորդութիւն: Ֆրանսացի կին ճամբորդ մը, Փաքիստանէն դէպի Ֆրանսա վերադարձի ճամբուն վրայ, օդանաւին մէջ քնացած է: Սակայն ան չէ արթնցած, երբ օդանաւը էջք կատարած է: Օդանաւին անձնակազմն ալ չէ անդրադարձած, թէ ան տակաւին օդանաւին մէջ մնացած է: Հետեւաբար ան մնացած է օդանաւին մէջ եւ վերադարձած` Փաքիստան: Փաքիստան վերադարձին է, որ մարդիկ վերջապէս անդրադարձած են պատահածին: Ան կրցած է վերջապէս Ֆրանսա վերադառնալ ուրիշ օդանաւով մը:

 

Վերամուտի Պատրաստութիւն

Լաւ տարեշրջան մը սկսելու համար`

1.- Դպրոց երթալէ առաջ լաւ նախաճաշ մը կ՛ուտենք:
2.- Դասարանին մէջ ուշադիր ենք եւ չենք վարանիր ուսուցիչներէն բացատրութիւններ ուզելու, երբ բան մը չենք հասկնար:
3.- Տրինկ: Օրը վերջացաւ: Դասարանէն դուրս գալէ առաջ կը ստուգենք, թէ լաւ արձանագրեցի՞նք բոլոր մեր պարտականութիւնները եւ պէտք եղած գիրքերը եւ տետրակները դրի՞նք պայուսակին մէջ:
4.- Դպրոցէն վերադարձին, դասերը խաղերէն առաջ կու գան, ճաշ, կամ թեթեւ ուտելիք մը, քիչ մը հանգիստ եւ գործի կը լծուինք:
5.- Աշխատելու համար հանգիստ կը տեղաւորուինք գրասեղանին ետեւը, հանդարտ եւ լաւ լուսաւորուած սենեակի մը մէջ:
6.- Չենք մոռնար ամէն գիշեր դասերը դարձեալ կարդալու, վերստուգելու մեր սորվածները եւ մեր չհասկցած կէտերը:
7.- Երբ կարելի է, կը յառաջանանք մեր աշխատանքներուն մէջ: Փորձենք նայիլ ոչ միայն  յաջորդ օրուան դասերը, այլ նաեւ յաջորդ օրերու պարտականութիւնները:
8.- Մեր առարկաներուն ուշադրութիւն կ՛ընենք: Շատ աւելի հաճելի է կոկիկ տետրակի մը վրայ աշխատիլ, մելան չփախցնող գրիչով մը գրել եւ դասերը սորվիլ գեղեցիկ գիրքէ մը:
9.- Երբ պարտականութիւնները կը վերջացնենք, կը շտկենք գրասեղանը եւ մեր դպրոցական պայուսակը: Շատ կարեւոր է պայուսակը գիշերը պատրաստել` յաջորդ առտու աճապարանքով պատրաստելու եւ ապրանքները մոռնալու փոխարէն…
10.- Եւ օրերնիս լաւ վերջացնելու համար… կանուխ կը քնանանք:

* * *

Օրը լաւ սկսելու համար

… Կարեւոր է լաւ, ամբողջական եւ հաւասարակշռուած նախաճաշ մը ուտել:
– Պտուղ մը կամ պտուղի հիւթ` կենսանիւթերու պաշար ունենալու համար:
– Թարմ հաց, չորցուած հաց, կաթով հաց… ամբողջ ցերեկը կարենալ տոկալու համար:
– Քիչ մը իւղն ալ կարեւոր է, օրինակ` հացին վրայ քսուած քիչ մը կարագ:
– Մեծ գաւաթ մը կաթ կամ քիչ մը քամած մածուն (լեպնի), կամ կտոր մը պանիր` օրդ կաթնեղէնով մը սկսելու համար:

Իսկ անոնք, որոնք առտուն շատ ուտել չեն սիրեր, թող չմոռնան իրենց հետ պտուղ մը կամ պզտիկ տոպրակ մը քորնֆլէքս տանելու` զբօսանքին ուտելու համար:

* * *

Գրասեղանին վրայ

Այս մատիտները մէջը դնելու անուշիկ անօթը շինելու համար պէտք պիտի ունենաս… գունաւոր մատիտներու եւ ապակիէ անօթի մը:

Նախ եւ առաջ գունաւոր մատիտներդ տաշէ, որպէսզի անոնք նոյն հասակը ունենան: Ապա զանոնք քով-քովի փակցուր` երկու կողմերը կպչուն երիզով: Անօթդ զարդարելու համար մատիտներուն շուրջ փակցուր գունաւոր կպչուն երիզ մը եւ ապա անոր վրայէն գեղեցիկ ժապաւէն մը կապէ:

 

 

Ժամանց

 

Կրնա՞ս գտնել պայուսակին հասցնող ճամբան:

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող ութ տարբերութիւնները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս զանազանել, թէ քանի թիւ գրուած է գրատախտակին վրայ եւ որքա՞ն է անոնց գումարը:

Կրնա՞ս ամբողջացնել տախտակը` գիտնալով, որ իւրաքանչիւր շրջանակի մէջի թիւը հաւասար է անոր տակը գտնուող երկու թիւերուն գումարումին, օրինակ` 3 + 4 = 7:

 

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )