«Աբրահամ Աշճեան» Երիտասարդական-Ուսանողական Կեդրոնի Բացման Առիթով

Լիբանանի Դաշնակցութեան կառոյցին երիտասարդական-ուսանողական միաւորներուն համար 15 դեկտեմբերը յատկանշական թուական մը պիտի ըլլայ, որովհետեւ այսօր բացումը պիտի կատարուի բարերար Սեդա Դեղարարեանի նուիրատուութեամբ այսօրուան երիտասարդին անհրաժեշտ տուեալներով ու պայմաններով օժտուած «Աբրահամ Աշճեան» կեդրոնին:

Երիտասարդական կեդրոն մը ունենալու կարեւորութեան մասին յաճախ խօսուած է, երիտասարդներու միջեւ կայացած հանդիպումներուն ընթացքին երիտասարդական-դաշնակցական համախմբման վայրի մը անհրաժեշտութիւնը միշտ լուսարձակի տակ առնուած է, ժողովական կեանքին կողքին նաեւ երիտասարդութեան բոլոր թեւերով ընկերային պահեր ստեղծելու կարիքը զգացուած է տարբեր առիթներով:

Այսօր այդ բոլոր կարիքներուն գոհացում տուող կեդրոն մը կը բացուի եւ կը դրուի Դաշնակցութեան երիտասարդական-ուսանողական կառոյցներու տրամադրութեան տակ, որպէսզի անիկա օժտուի երիտասարդական շունչով, կորովով, եռանդով, հոնկէ ծնին նորանոր գաղափարներ, ծրագիրներ, այդ քարեղէն կառոյցը դաշնակցական երիտասարդութեան ճամբով դառնայ հոգեղէն:

Նման կեդրոնի մը բացման մասին իրենց մտածումները «Ազդակ»-ին փոխանցեցին կարգ մը երիտասարդներ, որոնց մտորումները կը հրատարակենք ստորեւ:

 

Հաւատք` Երիտասարդութեան
Նկատմամբ

Նուիրեալ երիտասարդութիւնը համախմբումն է այն ձեռքերուն, որոնցմով կը գործէ նոյնինքն հայ յեղափոխութեան ռահվիրան հանդիսացող Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը:

Կուսակցութիւնը միշտ ալ հաւատացած է երիտասարդութեան կարեւորութեան ու դերին, հետեւաբար, առիթ տուած է անոր կազմակերպման ու կազմաւորման` իր հովանիին տակ: ՀՅԴ ԼԵՄ-ի, ԶՈՄ-ի եւ Պատանեկան Միութեան կառոյցները լաւագոյն վկաներն են այդ հաւատքին:

Այսօր, իր 122-րդ տարեդարձին սեմին, ՀՅԴ-ն անգամ մը եւս կու գայ իր վստահութիւնը վերահաստատելու երիտասարդութեան նկատմամբ, երբ Լիբանանի երիտասարդական թեւին կը տրամադրէ «Աբրահամ Աշճեան» երիտասարդական ուսանողական կեդրոնը, որ պիտի համախմբէ բոլորը մէկ կառոյցի մէջ` օժտուած նոր ու արդի սարքաւորումով:

Կեդրոնը առիթ պիտի տայ երիտասարդական տարբեր միութիւններուն աւելի սերտ գործակցութեան, աշխատանքի սահուն ընթացքին եւ մարդուժի բազմացման` միշտ ու միշտ հաւատարիմ մնալով ՀՅԴ-ի տեսլականին ու նպատակին:

ԼԵՄ-ի հեռատես արծիւի սլացումով, ԶՈՄ-ի բռունցքի վճռական հարուածով եւ պատանիներուն տեղեկութեան ծարաւով նոր կեդրոնը պիտի ըլլայ նաեւ կուսակցութեան հիմնադիր բջիջի` համակիր ժողովուրդի կեդրոնը, ուր միշտ պիտի գտնուին իտէալապաշտ պատանիներ, գաղափարապաշտ ուսանողներ ու ժողովրդապաշտ երիտասարդներ:

Անգամ մը եւս ՀՅԴ-ն եկաւ փաստելու, որ մեզ  բոլորս միացնողը ինքն է` Դաշնակցութիւնը:

Բարի տարեդարձ հայ ազգի իսկական յեղափոխութեան,
Բարի տարեդարձ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան:

ՀՐԱԿ ԱՒԵՏԱՆԵԱՆ

 

Հինին Եւ Նորոգուելուն Միջեւ
Բարակ
Գիծ Մը

Պուրճ Հա­մուտ անու­նը իր ան­զի­ջե­լի տե­ղը ու­նի հա­յա­պահ­պան­ման ճամ­բուն վրայ: Մտքիս մէջ Պուրճ Հա­մու­տին կապ­ուած է ամէն բան, եւ իւ­րա­քան­չիւր քայ­լա­փոխս ծի­նա­յին կապ մը ու­նի այս ապա­կա­նած եր­կին­քին տակ գտնուող ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն: Իսկ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ժա­մա­նա­կին հետ մեր պարտ­ուած պայ­քա­րը մէջս ստեղ­ծած է էու­թեանս ամէ­նէն սուր եռու­զե­ռը, թէ ո՞վ պի­տի յաղ­թէ այս նոր իրա­կա­նու­թեան, ուր կը մա­շի ամէն յի­շա­տակ ու եթէ թուղ­թի տրուած չեն անոնք, «Նահր»ին աղ­բին հետ կը քա­րա­նան ու կը հա­ւա­սա­րին անց­եա­լին, երբ ան­տե­սա­նե­լին ու տե­սա­նե­լին կը դառ­նան թա­փան­ցիկ մեր աչ­քե­րուն, քա­նի որ մենք մեր ու­ղեղ­նե­րը վար­ժե­ցու­ցած ենք անոնց, ուս­տի այ­լեւս չենք նկա­տեր անոնց գո­յու­թիւնը մին­չեւ որ նկա­տել չտան մե­զի:

Պուրճ Հա­մուտն ալ ու­նի իր բազ­կե­րա­կը, մէ­կը` Սիս, միւ­սը` Արաքս, շրջա­պատ­ուած քա­ղա­քին աշ­խուժ միտ­քե­րով, որոնց հո­գի­նե­րուն ալե­կո­ծու­մը կու գայ զարն­ուե­լու ցա­մա­քին, եւ իւ­րա­քան­չիւր ալի­քին հետ կը ծնին ու կը մա­րին յոյ­սեր, որ­պէս­զի դարձ­եալ ծնին, թե­րեւս տար­բեր ծի­նա­յին հա­մա­կառ­քով, բայց միշտ պա­հե­լով իրենց նա­խա­մայ­րը:

Այ­սօր` Սիսն ու Արաք­սը կը մի­աց­նեն իրենց ու­ժե­րը Ամա­նո­սի մէջ գտնուող նախ­կին Կի­լիկ­եան վար­ժա­րա­նին շէն­քին մէջ, ուր իմ նա­խակր­թա­րա­նի օրե­րուս տա­րին ան­գամ մը կ՛այ­ցե­լէ­ինք փոր­ձե­լու հա­մար մեր կորս­ուած հո­ղա­մա­սին անու­նը կրող վար­ժա­րա­նին կեան­քը գո­նէ քա­նի մը տարի­ով եր­կա­րաձ­գել: Կի­լիկ­եան վար­ժա­րա­նը այ­սօր կը կրէ Աբօ Աշճ­եան անու­նը` այն հե­րո­սին, որուն նկա­րը Սար­դա­րա­պատ ակում­բին մուտ­քին դրուած օրե­րուն շատ տպա­ւո­րած էր զիս, մա­նա­ւանդ այն տա­րի­նե­րուն, երբ Սար­դա­րա­պատ ակում­բին սրա­հը բեր­նէ բե­րան կը լեց­ուէր դաշ­նակ­ցա­կան կամ դաշ­նակ­ցա­կան ըլ­լալ փա­փա­քող պա­տա­նի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ:

Օրի­որդ Դե­ղա­րար­եա­նի նուի­րա­տուու­թեամբ, Աբօ Աշճ­եան մե­զի կ՛այ­ցե­լէ շէն­քի կեր­պա­րան­քով` իր մէջ հա­ւա­քե­լու հա­մար լի­բա­նա­նա­հայ երի­տա­սար­դու­թեան ու­ժե­րը: Նոր ծի­նա­յին հա­մա­կար­գով ծնած կ՛ըսեմ, որ երի­տա­սար­դու­թեան ու­ժե­րը մէկ­տե­ղե­լու ջան­քը ամէ­նէն կա­րե­ւոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րէն մէկն է, ըլ­լայ այդ շօ­շա­փե­լի տեղ` կեդ­րոն, թէ վե­րա­ցա­կան տեղ` ծրա­գիր: Յոյս ու­նիմ ըն­կեր Աբո­յին ան­ուան կեդ­րո­նը իր այս նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ պի­տի յա­ջո­ղի Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւնը քիչ մը հե­ռու պա­հել ձու­լու­մէն ու օտա­րա­ցու­մէն. այդ ալ մենք կ՛որո­շենք` Աբօ Աշճ­եա­նի հո­վանի­ին տակ հա­ւա­քուող­ներս` Ամա­նո­սի   Կի­լիկ­եան դպրո­ցին շէն­քին մէջ, իսկ հա­յա­պահ­պան­ման խնդի­րը կը սկսի ստա­նալ նոր բնոյթ` առե­ւանգ­եալ ըն­կեր Աբօ Աշճ­եա­նին յի­շա­տա­կով պա­րուր­ուած ծրա­գիր­նե­րու նոր հո­րի­զոն­նե­րու շուրջ:

 

ԳՈ­ՃԱՅ­ԵԱՆ ԱՐԱԶ

 

Ապագայի Լուսաւոր
Տեսլականով

Ընկեր Աբրահամ Աշճեանի անուամբ նորակառոյց կեդրոնը առաջին հերթին կը միտի համախմբել Դաշնակցութեան Լիբանանի մարմինի երիտասարդական եւ ուսանողական միաւորները մէկ կառոյցի մը մէջ, ուր ամէնօրեայ դրութեամբ, եւ իրենց աշխատանքին բերումով, աւելի յաճախ իրարու պիտի հանդիպին դաշնակցական երիտասարդներ` մէկ յարկի տակ, իրարու աւելի մօտ ըլլալով եւ իրարու հետ գործակցելով:

Սակայն աւելի կարեւոր մատնանշում մը եւս. այս նոր կեդրոնը կրնայ խթան հանդիսանալ դաշնակցական հնոցի առաւել զարգացման, որովհետեւ տարբեր մտածողութեանց տէր անհատներ պիտի կարենան աւելի արագ, աւելի առողջ եւ ազդեցիկ կերպով փոխանակել իրենց յոյզերը, գաղափարները, համոզումները եւ տեսակէտները: Եւ այսպէս, ստեղծել այն մթնոլորտը, որ կը տիրէր Կարսի մէջ, Կարսի Հնոցին մէջ:

Միւս կողմէ, կարելի է նաեւ ըսել, որ այս կեդրոնը կրնայ հանդիսանալ երիտասարդականի եւ ուսանողականի գործունէութեանց առաւե՛լ ներդաշնակման եւ հզօրացման ազդակը, գործունէութիւնը առաւել արագացնող եւ կազմակերպող մղիչ ուժը:

Վերջապէս, յոյսով ենք, որ այս նորակառոյց կեդրոնը` իր նոր ու արդիական կառուցուածքով, հայ երիտասարդին համար ըլլայ առաւել հաճելի ու մնայուն ներկայութեան վայր մը` իր տարած ազգային գործով ու նուիրումով:

                                                                                                                                      Ք. Օ.

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )