ԼՕԽ-ի Գործունէութենէն. ԼՕԽ-ի Քարոզչական Յանձնախումբ

ԼՕԽ-ի Շրջա­նա­յին քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բին հետ գոր­ծակ­ցա­բար, «Ազ­դակ» կը սկսի հրա­տա­րա­կել ԼՕԽ-ի էջ` ամ­սա­կան հեր­թա­կա­նու­թեամբ: ԼՕԽ-ի գոր­ծու­նէ­ու­թեան վե­րա­բե­րող օրին կա­տա­րուող լրա­տուու­թիւն­նե­րուն եւ թղթակ­ցու­թիւն­նե­րուն առըն­թեր ամ­սա­կան էջով պի­տի ներ­կա­յաց­ուի հա­մադ­րու­մը ԼՕԽ-ի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան, քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բին եւ ընդ­հան­րա­պէս ԼՕԽ-ի մաս­նա­ճիւ­ղա­յին գոր­ծու­նէ­ու­թեան: «Ազ­դակ» կա­րե­ւոր կը նկա­տէ յատ­կա­պէս ներ­կայ ժա­մա­նակ­նե­րուն ԼՕԽ-ի բա­րե­սի­րա­կան բնոյ­թի գոր­ծու­նէ­ու­թեան լի­ար­ժէք լու­սա­բա­նու­մը:

«Ա.»

ա) ԼՕԽ-ի  Շրջանային քարոզչական  նորակազմ յանձնախումբը օգոստոս 2012-ին իր կազմութենէն ի վեր լծուեցաւ  տարեկան  իր  գործունէութեան ծրագրի մշակման ու գործադրութեան:

Նախ եւ առաջ յանձնախումբը լոյս ընծայեց ԼՕԽ-ի 2013-ի օրացոյցը,  որ յատկացուեցաւ հայրենի թէ սփիւռքահայ  հանրածանօթ հետեւեալ քանդակագործներու գլուխ գործոցներուն. Զաւէն  Խտըշեան, Կիւվտէր, Կիւլէն  Տէր Պօղոսեան,  Մոսիկ Կիւլոյեան, Մկրտիչ Մազմանեան, Նիքոլ Պերժոն Պուլտուքեան, Րաֆֆի Թոքաթլեան, Նոպ  Պապայեան, Աղասի (Պօղոս  Թասլաքեան), Էմիլ Գազազ, Ալեքս Քոչար եւ  Նուարդ  Զարեան:

բ) Հոկտեմբեր 2012-էն սկսեալ, ամսական հերթականութեամբ եւ գործակցաբար «Վանայ  ձայն»-ին հետ, յանձնախումբը իւրաքանչիւր ամսուան վերջին չորեքշաբթին սկսաւ ձայնասփռել «ԼՕԽ-ի ձայնը»  յայտագիրը: Առաջին  հաղորդումը սփռուեցաւ 31 հոկտեմբեր 2012-ին: Օրուան հիւրն էր լիբանանահայ արուեստագէտ, քանդակագործ, համալսարանի դասախօս Կիւլէն  Տէր  Պօղոսեան, որ ներկայացուց  ԼՕԽ-ի օրացոյցը: Նախքան այդ, զրուցավար Հուրի Էմմիեան կարդաց  հատուած մը  ԼՕԽ-ի ծննդոցէն:

«ԼՕԽ-ի ձայն»-ի երկրորդ հաղորդումը ձայնասփռուեցաւ 28 նոյեմբեր 2012-ին: Յայտագրի առաջին մասով ԼՕԽ-ի ձեռարուեստի կեդրոնէն Սեդա  Մեսրոպեան խօսեցաւ ձեռարուեստի յանձնախումբին գործունէութեան եւ 30 նոյեմբերին կայանալիք ձեռարուեստի  յանձնախումբին ցուցահանդէս-վաճառքին մասին: Իսկ յայտագրի երկրորդ մասով զրուցավար Հուրի  Էմմիեան հիւրընկալեց  հանրածանօթ գրագիտուհի Շահանդուխտը, որ խօսեցաւ  «Կամաւորի օր»-ուան  մասին:

գ) «Կամաւորի օր»-ուան առիթով յանձնախումբը  8 դեկտեմբերին կազմակերպեց ձեռնարկ մը,  որուն ընթացքին խօսք առաւ սփիւռքահայ ծանօթ մտաւորական, «Բագին» գրական հանդէսի խմբագիր Յակոբ Պալեան: Այս առիթով յանձնախումբը, յուշանուէրի կողքին, լոյս ընծայեց ԼՕԽ-ի փոքրածաւալ  յուշատետր-աժանտան:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )