Անդրադարձ. Հսկայ Աշխատանքի Մը Յաղթերգը (ՀՄԸՄ-ի Պէյրութ Մասնաճիւղի Տարեկան Բանակում)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այո՛, վիթխարի ու պատուաբեր սկաուտական գործունէութիւն` մասնաճիւղի մը կեանքին առնչուող, երբ բուռ մը պատասխանատուներ կ՛որոշեն եւ յանձն կ՛առնեն կազմակերպել եւ իր լրումին հասցնել սկաուտութեան ամէնէն յատկանշական իրադարձութիւնը` բանակումը, հակառակ երկրի անապահով եւ մշուշապատ առօրեային, քաղաքական խառնափնթոր ու տնտեսական ճնշող իրավիճակին:

Թէեւ հարցական է, թէ Լիբանանի պայծառ երկնակամարին վրայ գէթ վերջին  տասնամեակներուն ապահովութեան, անդորրութեան, անվտանգութեան թէ մարդավայել կեանքի մը իսկական նշոյլներու երբեւէ ականատես հանդիսացե՞ր ենք, որ այպանենք ներկայ ժամանակներն ու առհասարակ  ժողովուրդի կեանքին սպառնացող բարբարոսութիւնները, ապաբարոյ եւ լկտիութեամբ բնորոշ քաղաքական վարքագիծերը:

Եւ ճիշդ այս հասկացողութենէ թելադրուած, երբ ճնշող են հիասթափութեան ու բարոյալքումի զգացումներ կը նախաձեռնուին սիրտեր թնդացնող եւ հոգիները խանդավառող քաջարի արարքներու (բանակում, ձեռնարկ, խորհրդաժողով) եւ այլն, պարզապէս վերահունաւորելու եւ բարելաւելու գաղութահայ մեր կեանքին ընթացքը, ջրդեղելու հաւատամքի զինանոցը, առկայծ պահելու ազգային ոգիի եւ անհատական տրամադրութիւններու աշխարհը, թարմացնելու միտքերը, վերանորոգելու հաւատքի ճանապարհները,  բայց մանաւանդ զգետնելու խուճապի, կասկածանքի եւ թուլացումի ազգավնաս միտումները:

Ի դէպ, Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի (1975-1990) ահաւոր եւ հրէշային օրագրութիւնը ապրած սերունդներ, ի գին մեծ ու անսահման զոհողութիւններու, սորվեցան, թէ դաժան եւ պարտադրուած իրադրութիւններ դիմագրաւելու եւ շրջանցելու համար տոկուն հաւատք է պէտք, վերապրելու եւ յաղթելու համար` պայծառ մտքի, անտեղիտալի կամքի, հզօր եւ արիասիրտ առաջնորդի առանձնայատկութիւններ:

Արդարեւ,

Չափազանցած չենք ըլլար, եթէ երբեք ըսենք, թէ նման անսեթեւեթ մտածումներու եւ ներքին ուրախութեան վայելք մը ապրեցանք, 17 օգոստոս, 2013-ին, Լիբանանի գեղատեսիլ եւ բարձրաբերձ լեռներէն` Պասքենթա աւանի կանաչապատ անտառին ծոցը, ուր աւելի քան հարիւր ՀՄԸՄ-ականներ իրենց պատասխանատուներով բանակած էին աւելի քան շաբաթէ մը ի վեր, եւ այդ օր ծնողներն ու բարեկամները հրաւիրած` մասնակից դառնալու խարուկահանդէսին եւ փակման արարողութեան:

Բանակավայրի մուտքին բոլորի ուշադրութիւնը գրաւեցին եւ ուղղակի ապշեցուցին ձեռակերտ երեք տարբեր տրամագիծի օղակները, որոնք կը խորհրդանշէին հսկայ ժամացոյցի մը ներքին շարժակները, որոնք այլապէս կ՛առինքնէին ակնդիրը` իրենց  մանրակրկիտ ու համաչափ աշխատանքային նրբութեամբ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Բանակումի կազմակերպիչները եզակի թեմայով մը պարուրած էին իրենց հետագայ ամբողջ գործունէութիւնը: Փաստօրէն, «Պէյրութ»-ն էր հիմնական թեման, որուն մասին պատրաստուած էին զանազան ձեռային աշխատանքներ, ինչպէս` Մանարայի փարոսը, խորհրդարանի հրապարակը, առագաստով բանող մեծադիր նաւ մը (լերան վրայ) եւ այլն:

Ասոնց առընթեր, բանակավայրի ամբողջ տարածքին սկաուտական տարբեր միաւորներ պատրաստած էին ամփոփ տեղեկութիւններով յատկանշուած պատկերազարդ գրութիւններ, որոնք կ՛անդրադառնային  Պէյրութի տնտեսական, քաղաքական թէ կառավարական կառոյցներու  թէ քաղաքի պատմութեան:

Այսուհանդերձ, ողջունելին կը մնայ այն աշխատանքը, զոր տարած էին բանակողները, որոնք տքնաջան, բծախնդիր եւ քաջութիւն պահանջող  նախաձեռնութեամբ մը բանակավայրի սրտին մէջ կանգնեցուցած էին աւելի քան տասներկու մեթր բարձրութիւն եւ նոյնքան տարածութեամբ պատուանդան ունեցող բրգանման աշտարակ մը, որ կը ծառայէր որպէս ճաշարան եւ հանգստավայր: Աւելի՛ն. այս հսկայ բուրգը կառուցուած էր այնպիսի ճարտարութեամբ, որ կարելի էր բարձրանալ անոր գագաթին  եւ վայելել շրջակայ լեռներու եւ բնութեան հրաշալի գեղեցկութիւնը:

Հարկ է ընդգծել, որ այս տարեշրջանի բանակումը կը յատկանշուէր իւրայատկութեամբ ձեռակերտ աշխատաքներու, որոնք մտայղացումն էին ՀՄԸՄ-ի սկաուտական կեանքով դաստիարակուած եւ իր սնունդը ստացած երէց փաղանգի մը ներկայացուցիչին, որուն  նախաձեռնողի, հսկողի, ծրագրողի, հետապնդողի, վառ երեւակայութեան, աշխատասէրի թէ գեղագէտի ճաշակին շնորհիւ կարելի եղած էր կեանքի կոչել նման հսկայ աշխատանքի մը յատակագիծը:

Յիշեցնել է պէտք, որ նման ստեղծագործ աշխատանքի վայելքէն բաժին մըն ալ ինկած էր խոհարարական կազմին, որովհետեւ անոնց համար պատրաստուած էր ձեռակերտ փուռ մը, որ պիտի ծառայէր զանազան ճաշերու պատրաստութեան:

Խորքին մէջ, բանակավայրը վերածուած էր տեսակ մը ծաղկաւէտ քաղաքի, որուն կանաչապատ «փողոց»-ները լուսաւորուած էին դարձեալ ձեռակերտ ելեկտրական լամբերով եւ ուղեցոյց սլաքներով:

Եթէ երբեք դասախօսութեան, արշաւի, մարզանքի, պահակութեան թէ այլ վարժանքներու առընթեր շեշտը կը դրուի նաեւ վերոնշեալ ձեռակերտ աշխատանքներու վրայ, պարզապէս ընդգծելու իրողութիւն մը անպաճոյճ, որ, ՀՄԸՄ-ի սկաուտական կեանքի ամէնէն նուիրական եւ դաստիարակչական հայեցակարգը, եթէ մէկ կողմէ առողջ եւ հայատրոփ սերունդներու կազմաւորումն է, ապա, միւս կողմէ, յոյժ անհրաժեշտ է իրերայաջորդ սերունդներուն ջամբել ստեղծագործ մտքի, նախաձեռնողի, ինքնավստահութեան, վառ երեւակայութեան, համբերողի, յանդգնութեան եւ արութեան այնպիսի մարդկային արժանիքներ, որոնցմով պիտի կարենանք դիմակայել լճացումներու, ինքնագոհութեան թէ նեղմիտ առօրեայի պարտադրանքներ:

Վստահաբար, ծնողներ, հարազատներ թէ բարեկամներ ականատես ըլլալով վերոնշեալ իրագործումին, իրենց կարգին ապրեցան գոհունակ  պահեր, բարձր գնահատելով նման կենսախայտ առաջադրանքներ:

Այս առիթով արձանագրել է պէտք, որ պարտականութիւն ստանձնած իւրաքանչիւրի անձի (խմբապետ, օգնական, բանակավայրի թէ սկաուտական խորհուրդի պատասխանատուներ) ներկայութիւնը ներշնջող էր ըստ ամենայնի բոլորիս համար. արդարեւ անոնք տասը օրեր շարունակ ծառայած էին անտրտունջ կերպով եւ մեծահոգաբար` ցոյց տալով  տիպար աշխատանքի մը բազմաշերտ տարողութիւնը:

Արդ,

Ինչպէ՛ս չգնահատել ազնուասիրտ խոհարարներու նուիրեալ աշխատանքը, ինչպէս չուրախանալ եւ չհրճուիլ ի տես երէց սերունդի ներկայացուցիչներու մասնակցութեան, աջակցութեան, օժանդակութեան եւ հսկողութեան, ինչպէս չհպարտանալ եւ չխանդավառուիլ այն կեցուածքով, երբ հայ ծնողներ, իրենց կարգին իրենց զաւակները վստահած էին այս միութեան յանուն սկաուտական կեանքի անարգել շարունակման:

Պէտք է ըսել, որ խարուկահանդէսի կայացումը ինքնին ողջունելի աշխատանք է այն հասկացողութեամբ, որ, սկաուտական տարիքի տարբեր միաւորներ հանդէս կու գան գեղարուեստական յայտագիրով մը, ուր նաեւ առիթ կը ստեղծուի, որ իւրաքանչիւր բանակող ցոյց տայ իր կարողութիւնը, ձիրքն ու սկաուտի հիւմըրը:

Իսկ նման ներկայացումներու ընդմէջէն ի յայտ կու գան նաեւ սկաուտական կեանքի ու մթնոլորտի շէնացման այնպիսի արժանիքներ (ոգեւորութիւն, քաջալերանք, իրերհանդուրժողութիւն, խանդաղատանք, ընկերասիրութիւն, իրարու սատար կանգնելու գիտակցութիւն, մեծաւորի հանդէպ յարգանք ու մանաւանդ կարգապահութիւն), որոնք հիմքն են որեւէ միութենական կեանքի յաջողութեան:

Փաստօրէն, գեղարուեստական յայտագրի բաժինով (երգ, պար, նուագ), հետաքրքրական էին  սքէչ-ներու ներկայացումը, ուր սկաուտներ սրամտութեամբ կ՛անդրադառնային բանակումի կեանքին ու մթնոլորտին:

Աչքաթող պէտք չէ ընել շնորհակալ եւ յոյժ գնահատելի երեւոյթ մը, զոր կատարուեցաւ բանակումի փակման հանդիսութեան ընթացքին, երբ առ ի երախտագիտութիւն շրջանի քաղաքապետութեան ցուցաբերած օրինակելի նեցուկին եւ շահեկան գործակցութեան, խմբապետական կազմի թէ միաւորներու ներկայացուցիչներ (փոքր եւ մեծ) մայրիի եւ շոճիի ծառեր տնկեցին բանակավայրին մէջ, ինչպէս նաեւ զետեղեցին քարակերտ փորագրուած արձանագրութիւն մը, իբրեւ խորհրդանիշ եղբայրութեան եւ խաղաղութեան:

Անհրաժեշտ է յիշել, որ, ինչպէս ամէն տարի, այս բանակումին եւս զգալի է դարձած սկաուտական կեանքի ու մթնոլորտի բնորոշ  ընկերականութիւն, գուրգուրանքն ու իրերօգնութեան ամէնէն վեհ զգացողութիւնը:

Այդուհանդերձ, բանակումի կեանքին մէջ առկայ եղած են (թէեւ անհատական եւ հազուադէպ) քիչ մը տարօրինակ վերաբերումներ, ատիկա ըլլայ այսպէս ասած պատիժներու սահմանումի թէ ոչ համբերատարի մօտեցումներու տեսակէտէ:

Այս իմաստով, համոզուած ենք որ թէեւ բանակումներ կը միտին սկաուտին մօտ զարգացնելու չարքաշութեան, կարգապահութեան, ճշդապահութեան, ինքնավստահութեան, ուշիմութեան, տոկալու թէ բնութենապաշտութեան տարբեր արժանիքներ, որոնք անպայման որ կը սատարեն անոր առողջ կազմաւորումին եւ հոգեմտաւոր աճումին, այդուամենայնիւ, մտահան պէտք չէ ընել, որ պատժական տնօրինումները առաջին հերթին պէտք է ըլլան մանկավարժօրէն սնուցիչ եւ խորապէս դաստիարակիչ, որպէսզի տուեալ անհատին մօտ չստեղծուի զզուանքի եւ արգահատանքի զգացում, ապա անոնք պէտք է արժանանան  փորձառու պատասխանատուներու աչալուրջ հսկողութեան, որպէսզի կանխարգիլուին տհաճ հակազդեցութիւններ:

Ի վերջոյ, ՀՄԸՄ-ի առաքելութիւնն ու պատմակերտ աւանդներ պէտք է գերադաս համարել եւ տիրութիւն ընել անոր վեհաշուք հեղինակութեան:

Հուսկ, ծնողական ակնկալութիւններու, շնորհակալ ու երախտագէտ զգացումներու ներքեւ կը մաղթենք բարի երթ:

Ցտեսութիւն:

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )