Վկայութիւններ ՀՅԴ ԼԵՄ-ի 40-ամեայ Առաքելութեան Եւ Դերակատարութեան Մասին

LEM_40amiag11922-էն 1972 սփիւռքի մէջ անցուած յիսնամեայ կեանքի ընթացքին առաջացած էին, շատ բնականօրէն, կենցաղի, մտածելակերպի, ձգտումներու կարեւոր փոփոխութիւններ, սփիւռքի տարածքին ցրուած, քաղաքակրթական այլազան պայմաններու տակ ապրող հայկական զանազան միջավայրերուն մէջ: Բան մը, որ հիմնական վտանգ մըն էր մէ՛կ ժողովուրդ, մէ՛կ ազգ, ազգային մէկ եւ միակ դատ, հետապնդուելիք մէ՛կ նպատակ ըմբռնումին համար:

Եւ բաւական դժուար պիտի ըլլար, չըսելու համար անկարելի, արդէն իսկ կազմաւորուած, արմատացած համոզումներու տիրացած հին սերունդներու մօտեցումները փոփոխել եւ բերել անհրաժեշտ միատեսակութեան, որպէսզի կուսակցութեան կազմակերպական մեքենան ձեռք բերէր կեանքի պահանջած նոր ու յաւելեալ ուժականութիւնը եւ կարենար ազդու կերպով ծառայել Հայ դատին, հայ ժողովուրդին, եւ կուսակցութեան ծրագրին:

Սակայն կարելի էր, եւ անհրաժեշտ էր աշխատանք տանիլ նոր մեծցող երիտասարդները, նոր սերունդները դաստիարակելու համար կուսակցութեան  գաղափարաբանութեան եւ ծրագրին հիմունքով, առաջացնելու համար վաղուան (այսինքն` այսօրուան, եթէ յաջող ձեւով կազմակերպուէր աշխատանքը) պատրաստուած, գիտակից կուսակցականները, որոնք սահմաններուն ու քաղաքակրթական տարբեր-տարբեր պայմաններու վրայէն ի վիճակի պիտի ըլլային համահայկական, համակուսակցական ապրումներով ու մղումներով գործել, ի խնդիր Հայ դատի հետապնդումին, այդ հետապնդումին համար կարելի բոլոր միջոցներով:

Բ. ՓԱՓԱԶԵԱՆ

 

Միշտ հարց ծագած է. կարելի՞ է երիտասարդներու վստահիլ խառնակ ու տագնապալի ժամանակներուն ազգային-քաղաքական կեանքին գլխաւոր դերակատարութիւնը: Քանի որ փորձառութիւնը երէցներուն կը պատկանի, աւելի ճիշդ պիտի չըլլա՞ր որոշման իրաւունքը անոնց վերապահել, իսկ երիտասարդներուն` լոկ հետեւողի ու գործադրողի դերը: Նման մօտեցումը ամլացնող է, որովհետեւ կը հակադրուի խօսքին ու գործին միասնութեան Դաշնակցական ըմբռնումին. ըմբռնում, որ Դաշնակցութեան հիմնադրութեան օրերէն իսկ դարձաւ այս մեծ կազմակերպութեան կենսունակութեան աղբիւրը: Մնաց որ երիտասարդութիւնը միշտ ալ ցոյց տուած է, որ գիտէ պատասխանատուութիւն վերցնել ու յախուռն նախաձեռնութիւններուն միացնել աշխարհաքաղաքական առողջ տեսիլք, կուռ տրամաբանութիւն ու գաղափարական մաքրութիւն: Պէտք չէ երիտասարդութիւնը բանտարկել հինի մերժումի, քննադատութեան ու դժգոհութեան շրջանակի մը մէջ: Գործելու հնարաւորութիւն ստանալով երիտասարդութիւնը դուրս կու գայ այդ վատառողջ շրջանակէն, կը մղուի դրական մտածողութեան, համադրումի ու կարգապահութեան բարիքները կը սորվի, այսինքն` կը կազմակերպուի ու հաւաքական ուժի կը վերածուի: Այսպէս է, որ կը վերանորոգուին ազգին կենդանի ուժերը եւ կը վերանորոգեն զայն:

Ահա ա՛յս է Լիբանանի երիտասարդական միութեան վերապահուած դերը:

ՏԻԳՐԱՆ ՃԻՆՊԱՇԵԱՆ

 

ԼԵՄ-ի շրջագիծը հանդիսացաւ այն լաւագոյն միջավայրը, ուր ճիգ եղաւ լաւագոյնս հաշտեցնելու արդիականութիւնը եւ նորարարութիւնը մեր բարքերուն եւ աւանդութիւններուն հետ, տրամաբանութիւնը` հաւատքին հետ, անցեալը` ապագային հետ, այսպէսով դառնալու համար կամուրջ հայ միտքին ու հոգիին, պատմութեան եւ ներկային ու ապագայի ձգտումին:

Համաշխարհայնացման ու հաւաքականութիւններու հաշուոյն անհատի պաշտամունքի շեշտումի այս ժամանակաշրջանին, ԼԵՄ-ը եղաւ ու մնաց հաւաքականութեան դերի ու նշանակութեան արժեւորումի եւ փոխ-զօրակցութեան միջավայր ու օրինակ:

ԼԵՄ-ը ըլլալով հանդերձ մեր երիտասարդութեան մէկ հատուածը, ան երբեք հատուածապաշտ չեղաւ: ԼԵՄ-ը միշտ մնաց ականջալուր մեր ժողովուրդի բազկերակին ու հարազատ արտայայտիչը հանդիսացաւ երիտասարդութեան մտահոգութիւններուն, տագնապներուն, ապրումներուն, ձգտումներուն: Փոխադարձաբար մեր երիտասարդութիւնը ականջ տուաւ անոր խօսքին, անոր արտայայտած կեցուածքներուն եւ մեծաթիւ զինուորագրուեցաւ, ԼԵՄ-ի ճամբով, հայ ժողովուրդի դիրքին, հեղինակութեան ինքնուրոյն գոյութեան եւ ազատ ապրելու կամքին համար մղուող պայքարին, ապա նաեւ նուիրումով լծուելով հայ ժողովուրդի ազգային քաղաքական ապագան կերտելու եւ հայ ժողովուրդի իրաւունքներու տիրացման նուիրական պայքարին:

Յ. ԹԱՍԼԱՔԵԱՆ

 

1973-ին կը հիմնուէր Լիբանանի երիտասարդական միութիւնը: Եւ այնուհետեւ կը հիմնուէին սփիւռքի տարածքի իւրաքանչիւր գաղութի դաշնակցական նմանօրինակ երիտասարդական միութիւններ:

Նախ, իբրեւ կազմակերպական ուժ, իր կազմութեան առաջին իսկ տարիներուն ան կը յաջողէր իր շուրջ ապահովել աւելի քան 1200 երիտասարդներ:

Ապա, կը դառնար գաղափարական դաստիարակութեան կեդրոն, որմէ աւելի ուշ պիտի ճառագայթէր Գաղափարական Գործը:

Ու դեռ, անպայմանօրէն պիտի ըլլար Հայ դատի հետապնդման առաջին դիրքերու զինապահեստը, ուր հասակ պիտի առնէին նահատակութեան պատրաստ հարիւրաւոր մարտիկներ:

Պիտի պահէր հայ ժողովուրդի յեղափոխական աւանդները, յեղափոխական մշակոյթը եւ յեղափոխական արժէքները:

Պիտի կռուէր հայութեան ի խնդիր ու պաշտպանէր անոր ինքնութիւնը, արժանապատուութիւնը եւ իբրեւ հայ ապրելու եւ գոյատեւելու սրբազան իրաւունքը:

Դպրոցը պիտի ըլլար հայ մանուկին, եղբայր` իր քրոջ, զաւակ` հայ ծնողքին ու ծնողք` հայ պատանիին: Պիտի ըլլար գաւազան հայ ծերունիին, դեղ` հիւանդին, երդիք` գաղթականին, հաց` կարօտեալին:

Բայց մանաւանդ Ան պիտի ըլլար հայութեան զինուորը` Լիբանանի մէջ թէ այլուր, հայութեան համար նահատակը:

 Յ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

 

ԼԵՄ-ը իբրեւ միութիւն, իրմէ սպասուած ակնկալութիւնները իրականացուց` դառնալով Լիբանանի ազգային կեանքին մէջ գործող ամէնէն կենսունակ միութիւններէն մէկը: Իր ստեղծումէն քիչ ետք անոր շարքերը կը հաշուէին մօտ 1200 անդամ: Ան իր գործունէութիւնը տարածած էր դպրոցներէն մինչեւ արհեստանոցները, հայ երիտասարդութիւնը համախմբելով Դաշնակցութեան շուրջ: Իր կազմակերպած ձեռնարկները միշտ ունեցան իւրայատուկ դրոշմ, միշտ նորութիւն բերելով, եւ վերջապէս 1975-76-ի Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի օրերուն ԼԵՄ-ի անդամները կորիզը կազմեցին հայկական թաղամասերու ինքնապաշտպանութեան նուիրուած երիտասարդութեան:

Բացի ասկէ, նախկին ԼԵՄ-ականներ այսօր մեր կազմակերպական մեքենային մէջ ստանձնած են պատասխանատուութիւններ եւ կը մասնակցին մեր կազմակերպութեան ղեկավարութեան, առաւելագոյնս գիտակցելով իրենց ստանձնած պարտականութեան կարեւորութեան, նաեւ` խոր համոզումով:

ՅԱԿՈԲ ԵԱՓՈՒՃԵԱՆ

 

1970-ական թուականներու սկիզբը, երբ հիմը կը դրուէր Լիբանանի երիտասարդական միութեան, եղան մարդիկ, որոնք վերապահութեամբ դիմաւորեցին Դաշնակցութեան մէջ ծուարած երիտասարդականացման գաղափարը: Բայց գաղթաշխարհի մեր կեանքի հոլովոյթը, արագ` ներքին եւ արտաքին վերիվայրումներով` թէ՛ Լիբանանի եւ թէ՛ համագաղութային մակարդակի վրայ, ցոյց տուաւ, թէ Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը կարիքը ունէր երիտասարդական բջիջի մը: Այս անհրաժեշտութիւնը կը զգացուէր նախ` երիտասարդական միութեանց անդամներուն եւ անդամուհիներուն տալու համար Դաշնակցութեան ժառանգական պատուաստները եւ ապա` օգտուելու երիտասարդական միութեանց խանդավառութենէն, հաւատարմութենէն, ուժականութենէն եւ արիւնէն – եթէ պէտք ըլլայ – միշտ հայ ժողովուրդի ապահովութեան, ձգտումներուն եւ վերահայեաց տեսլականներուն:

Եւ մենք, բոլորս առնուազն Լիբանանի մէջ, ուղղակիօրէն ականատես եղանք այս ճշմարտութեան, որ Դաշնակցութիւնը փոխանցելէ ետք իր գաղափարներն ու տեսլականները իր երիտասարդներուն, հոգեպէս եւ բարոյապէս հարստացաւ նոյն այդ երիտասարդներու ընծայաբերած զոհաբերութիւններով: ԼԵՄ-ը, իր գոյութեան ընթացքին, բոլոր իմաստներով եւ բոլոր մարզերու մէջ ներկայութիւն եղաւ մեր ակումբներուն եւ հայահոծ թաղամասերուն մէջ: Աւելի՛ն. ան տուաւ նահատակներու հարուստ հոյլ մը թէ՛ լիբանանեան եւ թէ՛ համագաղութային մակարդակներու վրայ: Անչափելի է խորութիւնը այս սխրանքին, որովհետեւ Դաշնակցութեան պատմութեան մէջ տուաւ նահատակութեան բացառիկ օրինակներ: Միայն այս երեւոյթը բաւարար պիտի ըլլար յաւերժացնելու իր տեղը մեր իրականութեան մէջ:

Կ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

 

Հայ կեանքին մէջ ԼԵՄ-ը հանդիսացաւ մնայուն շարժում մը` կենսատու մթնոլորտ մը, եւ չեղաւ պահ մը, երեւոյթ մը կամ կացութիւն մը, ուր մեր ժողովուրդը չփնտռեց ԼԵՄ-ը, ԼԵՄ-ականներ, կամ աւելի ճիշդը` երիտասարդութեան նայելով` չփնտռեց «ԼԵՄ-ավայել»-ը եւ «ԼԵՄ-ականավայել»-ը`. յղացքներ, որոնք ԼԵՄ-ի գործունէութեան ընթացքին ձեւաւորուեցան ու արժանի կերպով ժողովրդականացում ունեցան եւ անառարկելիօրէն ԼԵՄ-ի ու ԼԵՄ-ականներու որդեգրած կեցուածքներուն արգասիքն են…

ԼԵՄ-ը, բոլոր ճակատներուն վրայ, եղաւ զոհաբերութեան առօրեայ վազք մը: Այսպէ՛ս, ԼԵՄ-ը իր շարքերը ոչ միայն վահանեց Դաշնակցութեան գաղափարական զինանոցէն, այլեւ ազգային ընդհանրական իտէալներու իր պայքարող հաւատարմութեան մէջ տուաւ ռազմիկնե՜ր…

Ռազմիկնե՛ր, որոնք ցոյց տուին, թէ հայուն տոկալու կամքը, եթէ պէտք ըլլայ, գիտէ նաեւ շառագունիլ իրենց իսկ արեամբ… Ռազմիկներ, յեղափոխութեա՛ն, որոնք ազգային պահանջատիրութեան կրակներուն մէջ, գիտեն ածխանա՛լ, անշէջ պահելու համար գալիք սերունդներուն պայքարի ջահերը…

ԱՐՄԷՆ ԹԱՇՃԵԱՆ

Պէտք է հաւատալ երիտասարդին, չանարգել ու չանտեսել զայն, այլ քաջալերել ու նեցուկ կանգնիլ անոր, որպէսզի անիկա կարենայ կառուցել, ապա բարձրանալ:

Օրինականութիւն, կարգապահական կանոնագիր ունեցող, հաշուեյարդարի զգացումով եւ հոգիի, խիղճի դիմաց ինքնադատապարտումի ենթարկուելու զօրութեամբ օժտուած է ԼԵՄ-ականը, մարտունակ է, մտածող, հասնող կարիքաւորին, զոհաբերուող է, խոնարհ` ընկերոջ դիմաց, միասնաբար բարձրանալու գաղափարի տէր: ԼԵՄ-ի արգասիքը հիանալի ծառատեսակի պտուղի մը նման է, որ քաղելէ ետք տակաւին նոյն բոյրն ու համը կը պահէ, նոյն օգտակարութիւնն ու արժէքը կ՛ունենայ, որովհետեւ ԼԵՄ-ը ինքզինք նորոգող եւ միշտ առողջ մտածող է:

Այս բոլորով զինուած` երիտասարդը կեանքի ճամբան կը քալէ իր արմատներու ուժով եւ հաւատալիքներով:

ԼԵՄ-ը երիտասարդական համալսարան մըն է, որ կ՛ուսուցանէ ամէն ինչ, կու տայ այնքան,  որքան կրնայ ընկալել ԼԵՄ-ականը:

ԼԵՄ-ական ըլլալ կը նշանակէ` հաւատաւոր ապագայ սերունդ մը մէջտեղ բերել, իսկ մեր իրականութեան մէջ ասիկա ամէնէն մեծ նուիրումն է:

ԼԵՄ-ականութիւնը որեւէ միութենական կառոյցի միանալ չէ, ԼԵՄ-ականութիւնը սերունդներու շղթայումն ու յաջորդականութեան պահպանումն է:

ԳԷՈՐԳ ՀԱՃԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )