ՃԱՆԱՉՈՒՄԷՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՆՑՈՒՄԻ ԿԱՐԵՒՈՐ ՔԱՅԼ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Վաղը բա­ցու­մը կը կա­տար­ուի Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կազ­մա­կեր­պած «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն` ճա­նա­չու­մէն հա­տու­ցում» թե­մա­յով մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մա­րին: Էջ 6-ով «Ազ­դակ» կը հրա­տա­րա­կէ հա­մա­գու­մա­րին զե­կու­ցա­բեր­նե­րուն ան­ուա­նա­ցանկն ու ներ­կա­յաց­ւե­լիք նիւ­թե­րը: Նկա­տի ու­նե­նա­լով նիւ­թե­րուն մաս­նա­գի­տա­կան բնոյ­թը, հա­մա­գու­մա­րին ծրա­գի­րը բա­ցա­ռա­պէս կը հրա­տա­րա­կենք բնագ­րա­յին հա­րա­զա­տու­թեամբ` անգ­լե­րէ­նով:

Նկա­տի առն­ուած թե­մա­նե­րը կը հաս­տա­տեն, որ իրա­ւա­քա­ղա­քա­կան առու­մով բո­վան­դա­կա­յին նոր  սկիզբ կը տրուի պահա­նջատիրական աշ­խա­տանք­նե­րուն: Մի­ջազ­գա­յին օրէն­քի լոյ­սին տակ հայ­կա­կան հար­ցե­րը հե­տապն­դե­լու ու­ղի­նե­րու մատ­նան­շու­մին ծա­ռա­յող մաս­նա­գի­տա­կան հա­ւաք է ըլ­լա­լի­քը, որ վստա­հա­բար պի­տի ծա­ռա­յէ հա­տուց­ման հա­մընդ­հա­նուր թղթած­րա­րի մը պատ­րաս­տու­թեան առա­ջադր­ուած աշ­խա­տան­քին: Այլ խօս­քով` պա­հան­ջա­տի­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու իրա­ւա­քա­ղա­քա­կան պատ­րաստ­ուա­ծու­թեան:

«Ազ­դակ» օրը օրին պի­տի լու­սա­բա­նէ հա­մա­գու­մա­րին նիս­տե­րը` մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն սե­փա­կա­նու­թիւնը դարձ­նե­լով այն­տեղ ար­ծարծ­ուած տե­սու­թիւն­ներն ու քննար­կում­նե­րը:

«Ա.»

 

Share this Article
CATEGORIES